Сътрудник социални дейности

User Avatar
(0 мнения)
Free
Сътрудник социални дейности
 1. Социална работа с деца и семейства в риск

За съжаление процента на семействата в риск през последните години нарасна, а заедно с тях, пряко или косвено, негативната среда оказва своето влияние и върху детето. Рискови са семействата, чието социално обкръжение е зле материално осигурено и които по обективни и субективни причини не смогват да се интегрират в общността, може би най- вече поради личностни проблеми. Те живеят в изолация, често негодуват и са агресивно настроени към местните власти, понякога са потайни и необщителни. Тези непредсказуеми семейства не са в състояние без странична помощ да изпратят децата си на детска градина или на училище. В тези условия може да се стигне до изключително сериозен конфликт или мотив за насилие върху подрастващия и да го поставят в категорията дете в риск.

Професия „Сътрудник социални дейности“ е специфична, тъй като това е професия за хора, отдадени на другите.

Ако Вие:
– проявявате интерес към работата с уязвими групи – хора с увреждания и деца със специални образователни потребности;
– умеете да се справяте с предизвикателства;
– сте отговорна личност;
– имате добро отношение към хората в нужда,
то вероятно сте подходящ кандидат за длъжност „Сътрудник, социални дейности“.

Социалните работници са толерантни, могат да слушат активно, търсят и използват силните страни и ресурсите на децата и техните семейства. Социалните работници са агенти на промяната в живота на хората и групите, които подпомагат. Социалната работа като професионална дейност се стреми да подобри човешкото благополучие, да подпомогне удовлетворяването на основните човешки потребности на всички хора. Разбира се, с особено внимание към хората, които са в затруднение – бедност, заболяване, нетрудоспособност, хора в изолирани общности и др.

Знанията, уменията и компетентността, която ще придобиете в „Есперанса 09“ ЕООД ще Ви даде един добър старт към тази професия и ще Ви помогне да намерите Вашият индивидуален подход!

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

Да умеете да организирате дейността си;

Да осъществявате ефективна комуникация с други лица и да поемате отговорност за своята работа;

 

 

Основните трудови дейности са свързани с:

Познаване и прилагане на стандартите и критериите за социална работа;

Осъществяване посредничество между клиентите, нуждаещи се от социални помощи и социални услуги, и външни лица и институции;

Попълване на работната документация – анкетни карти, формуляри, дневници и други, за извършените от него работи;

Познаване и ползване на документацията и реда за настаняване на деца в семейства на роднини или близки, приемни семейства, специализирана институция; – спазва Етичния кодекс на работещите с деца;

Съдействие за настаняване на хора, останали без подслон или обект на насилие в семейната среда, в специализирана институция;

При необходимост се работи в екип с медицинско лице, психолог, педагог, юрист с оглед решаване проблемите на лицата и семействата в риск, като подпомага организацията на работата на екипа и срещите с клиентите;

Бързо и адекватно оценяване на конкретните ситуации в работата и съобразно с тях извършване на непосредствената си дейност, изпълняване на трудовите си задължения, като спазва нормативните изисквания;

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.

Курсът  е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

 

Материята в курса е съобразена с държавните образователни изисквания и съвременните технологии, даващи гаранция, че ще ви бъде преподаден учебен материал, актуален към днешна дата.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно познаването на законовата и подзаконовата нормативна база в областта на: социалното осигуряване, обучението и образованието на деца със специални образователни потребности, социалното подпомагане; закрилата на детето; работата с инвалиди, насърчаването на заетостта;  познаването на спецификата на посредническата дейност за осъществяване на контакт между безработни лица и работодатели и обратно с оглед удовлетворяване на взаимните интереси; улесняване посредничеството между клиентите, нуждаещи се от социални помощи и социални услуги, и външни лица и институции; осъществяване социално застъпничество пред институции и организации от името на клиентите си, които се нуждаят от помощ и не могат да защитават правата си;  познаване и ползване на  документацията, задължителна за институцията, към която се числи изпълняваната професия; познаване и ползване стандартите и критериите за извършване на изпълняваната социална дейност; информиране и насочване клиентите за техните права, както и за видовете социални услуги, които могат да получат; запознаване клиентите с типовете институции за социална работа и техните функции; познаване и спазване професионалната етика в социалната работа и др. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.

 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

 

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

 

 

 1. Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

 

Социалната работа е многомерно и комплексно явление, което се свързва с подпомагане на уязвими индивиди и социални групи, намиращи се в неравностойно положение. Нейната мисия е да подобри човешкото благополучие и да подпомага удовлетворяването на основните потребности, като обръща особено внимание на овластяването на хора, които са уязвими, намират се в неравностойно положение и живеят в бедност. Хората с увреждания са хетерогенна и постоянно разрастваща се социална група, силно нуждаеща се от подкрепата, която социалната работа може да и предостави.

Професия „Сътрудник социални дейности“ е специфична, тъй като това е професия за хора, отдадени на другите.

Ако Вие:
– проявявате интерес към работата с уязвими групи – хора с увреждания и деца със специални образователни потребности;
– умеете да се справяте с предизвикателства;
– сте отговорна личност;
– имате добро отношение към хората в нужда,
то вероятно сте подходящ кандидат за длъжност „Сътрудник, социални дейности“.

Социалните работници са толерантни, могат да слушат активно, търсят и използват силните страни и ресурсите на децата и възрастните с увреждания и хронични заболявания. Социалните работници са агенти на промяната в живота на хората и групите, които подпомагат. Социалната работа като професионална дейност се стреми да подобри човешкото благополучие, да подпомогне удовлетворяването на основните човешки потребности на всички хора. Разбира се, с особено внимание към хората, които са в затруднение – бедност, заболяване, нетрудоспособност, хора в изолирани общности и др.

Знанията, уменията и компетентността, която ще придобиете в „Есперанса 09“ ЕООД ще Ви даде един добър старт към тази професия и ще Ви помогне да намерите Вашият индивидуален подход!

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

Да умеете да организирате дейността си;

Да осъществявате ефективна комуникация с други лица и да поемате отговорност за своята работа;

 

Основните трудови дейности са свързани с:

Информиране на децата и техните родители, както и възрастните с хронични заболявания и увреждания, относно техните права и помощта, която може да им бъде оказана;

Подпомагане взаимодействието между институциите;

Оказване на подкрепа и всякакъв вид битови и административни услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

При необходимост се работи в екип с медицинско лице, психолог и юрист с оглед решаване проблемите на клиента;

Насочване и придружаване своите клиенти пред медицински, социални, съдебни и други институции с оглед удовлетворяване на техните индивидуални потребности;

Попълване работната документация – анкетни карти, формуляри, дневници и др., за извършените от социалния сътрудник работи;

Спазване стандартите и критериите за социална работа с деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания.

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.

Курсът  е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

 

Материята в курса е съобразена с държавните образователни изисквания и съвременните технологии, даващи гаранция, че ще Ви бъде преподаден учебен материал, актуален към днешна дата.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно познаването на законовата и подзаконовата нормативна база в областта на: социалното осигуряване, обучението и образованието на деца със специални образователни потребности, социалното подпомагане; закрилата на детето; работата с инвалиди, насърчаването на заетостта;  познаването на спецификата на посредническата дейност за осъществяване на контакт между безработни лица и работодатели и обратно с оглед удовлетворяване на взаимните интереси; улесняване посредничеството между клиентите, нуждаещи се от социални помощи и социални услуги, и външни лица и институции; осъществяване социално застъпничество пред институции и организации от името на клиентите си, които се нуждаят от помощ и не могат да защитават правата си;  познаване и ползване на  документацията, задължителна за институцията, към която се числи изпълняваната професия; познаване и ползване стандартите и критериите за извършване на изпълняваната социална дейност; информиране и насочване клиентите за техните права, както и за видовете социални услуги, които могат да получат; запознаване клиентите с типовете институции за социална работа и техните функции; познаване и спазване професионалната етика в социалната работа и др. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.

 

 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

 

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) и / или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

Характеристики на курса

 • Лекции 0
 • Тестове 0
 • Ученици 0
 • Оценки Да
Учебната програма е празна

Ние използваме бисквитки, за да ви дадем най-доброто онлайн изживяване. С приемането си приемате използването на бисквитки в съответствие с нашата политика за бисквитки.

Privacy Settings saved!
Настройки на поверителност

Когато посещавате уеб сайт, той може да съхранява или извлича информация във вашия браузър, най-вече под формата на бисквитки. Контролирайте личните си бисквитки тук.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Тези бисквитки са нужни за пълното функциониране на уебсайта ни:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services