Сътрудник социални дейности

User Avatar
(0 мнения)
Free
Сътрудник социални дейности
 1. Социална работа с деца и семейства в риск

За съжаление процента на семействата в риск през последните години нарасна, а заедно с тях, пряко или косвено, негативната среда оказва своето влияние и върху детето. Рискови са семействата, чието социално обкръжение е зле материално осигурено и които по обективни и субективни причини не смогват да се интегрират в общността, може би най- вече поради личностни проблеми. Те живеят в изолация, често негодуват и са агресивно настроени към местните власти, понякога са потайни и необщителни. Тези непредсказуеми семейства не са в състояние без странична помощ да изпратят децата си на детска градина или на училище. В тези условия може да се стигне до изключително сериозен конфликт или мотив за насилие върху подрастващия и да го поставят в категорията дете в риск.

Професия „Сътрудник социални дейности“ е специфична, тъй като това е професия за хора, отдадени на другите.

Ако Вие:
– проявявате интерес към работата с уязвими групи – хора с увреждания и деца със специални образователни потребности;
– умеете да се справяте с предизвикателства;
– сте отговорна личност;
– имате добро отношение към хората в нужда,
то вероятно сте подходящ кандидат за длъжност „Сътрудник, социални дейности“.

Социалните работници са толерантни, могат да слушат активно, търсят и използват силните страни и ресурсите на децата и техните семейства. Социалните работници са агенти на промяната в живота на хората и групите, които подпомагат. Социалната работа като професионална дейност се стреми да подобри човешкото благополучие, да подпомогне удовлетворяването на основните човешки потребности на всички хора. Разбира се, с особено внимание към хората, които са в затруднение – бедност, заболяване, нетрудоспособност, хора в изолирани общности и др.

Знанията, уменията и компетентността, която ще придобиете в „Есперанса 09“ ЕООД ще Ви даде един добър старт към тази професия и ще Ви помогне да намерите Вашият индивидуален подход!

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

Да умеете да организирате дейността си;

Да осъществявате ефективна комуникация с други лица и да поемате отговорност за своята работа;

 

 

Основните трудови дейности са свързани с:

Познаване и прилагане на стандартите и критериите за социална работа;

Осъществяване посредничество между клиентите, нуждаещи се от социални помощи и социални услуги, и външни лица и институции;

Попълване на работната документация – анкетни карти, формуляри, дневници и други, за извършените от него работи;

Познаване и ползване на документацията и реда за настаняване на деца в семейства на роднини или близки, приемни семейства, специализирана институция; – спазва Етичния кодекс на работещите с деца;

Съдействие за настаняване на хора, останали без подслон или обект на насилие в семейната среда, в специализирана институция;

При необходимост се работи в екип с медицинско лице, психолог, педагог, юрист с оглед решаване проблемите на лицата и семействата в риск, като подпомага организацията на работата на екипа и срещите с клиентите;

Бързо и адекватно оценяване на конкретните ситуации в работата и съобразно с тях извършване на непосредствената си дейност, изпълняване на трудовите си задължения, като спазва нормативните изисквания;

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.

Курсът  е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

 

Материята в курса е съобразена с държавните образователни изисквания и съвременните технологии, даващи гаранция, че ще ви бъде преподаден учебен материал, актуален към днешна дата.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно познаването на законовата и подзаконовата нормативна база в областта на: социалното осигуряване, обучението и образованието на деца със специални образователни потребности, социалното подпомагане; закрилата на детето; работата с инвалиди, насърчаването на заетостта;  познаването на спецификата на посредническата дейност за осъществяване на контакт между безработни лица и работодатели и обратно с оглед удовлетворяване на взаимните интереси; улесняване посредничеството между клиентите, нуждаещи се от социални помощи и социални услуги, и външни лица и институции; осъществяване социално застъпничество пред институции и организации от името на клиентите си, които се нуждаят от помощ и не могат да защитават правата си;  познаване и ползване на  документацията, задължителна за институцията, към която се числи изпълняваната професия; познаване и ползване стандартите и критериите за извършване на изпълняваната социална дейност; информиране и насочване клиентите за техните права, както и за видовете социални услуги, които могат да получат; запознаване клиентите с типовете институции за социална работа и техните функции; познаване и спазване професионалната етика в социалната работа и др. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.

 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

 

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

 

 

 1. Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

 

Социалната работа е многомерно и комплексно явление, което се свързва с подпомагане на уязвими индивиди и социални групи, намиращи се в неравностойно положение. Нейната мисия е да подобри човешкото благополучие и да подпомага удовлетворяването на основните потребности, като обръща особено внимание на овластяването на хора, които са уязвими, намират се в неравностойно положение и живеят в бедност. Хората с увреждания са хетерогенна и постоянно разрастваща се социална група, силно нуждаеща се от подкрепата, която социалната работа може да и предостави.

Професия „Сътрудник социални дейности“ е специфична, тъй като това е професия за хора, отдадени на другите.

Ако Вие:
– проявявате интерес към работата с уязвими групи – хора с увреждания и деца със специални образователни потребности;
– умеете да се справяте с предизвикателства;
– сте отговорна личност;
– имате добро отношение към хората в нужда,
то вероятно сте подходящ кандидат за длъжност „Сътрудник, социални дейности“.

Социалните работници са толерантни, могат да слушат активно, търсят и използват силните страни и ресурсите на децата и възрастните с увреждания и хронични заболявания. Социалните работници са агенти на промяната в живота на хората и групите, които подпомагат. Социалната работа като професионална дейност се стреми да подобри човешкото благополучие, да подпомогне удовлетворяването на основните човешки потребности на всички хора. Разбира се, с особено внимание към хората, които са в затруднение – бедност, заболяване, нетрудоспособност, хора в изолирани общности и др.

Знанията, уменията и компетентността, която ще придобиете в „Есперанса 09“ ЕООД ще Ви даде един добър старт към тази професия и ще Ви помогне да намерите Вашият индивидуален подход!

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

Да умеете да организирате дейността си;

Да осъществявате ефективна комуникация с други лица и да поемате отговорност за своята работа;

 

Основните трудови дейности са свързани с:

Информиране на децата и техните родители, както и възрастните с хронични заболявания и увреждания, относно техните права и помощта, която може да им бъде оказана;

Подпомагане взаимодействието между институциите;

Оказване на подкрепа и всякакъв вид битови и административни услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

При необходимост се работи в екип с медицинско лице, психолог и юрист с оглед решаване проблемите на клиента;

Насочване и придружаване своите клиенти пред медицински, социални, съдебни и други институции с оглед удовлетворяване на техните индивидуални потребности;

Попълване работната документация – анкетни карти, формуляри, дневници и др., за извършените от социалния сътрудник работи;

Спазване стандартите и критериите за социална работа с деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания.

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.

Курсът  е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

 

Материята в курса е съобразена с държавните образователни изисквания и съвременните технологии, даващи гаранция, че ще Ви бъде преподаден учебен материал, актуален към днешна дата.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно познаването на законовата и подзаконовата нормативна база в областта на: социалното осигуряване, обучението и образованието на деца със специални образователни потребности, социалното подпомагане; закрилата на детето; работата с инвалиди, насърчаването на заетостта;  познаването на спецификата на посредническата дейност за осъществяване на контакт между безработни лица и работодатели и обратно с оглед удовлетворяване на взаимните интереси; улесняване посредничеството между клиентите, нуждаещи се от социални помощи и социални услуги, и външни лица и институции; осъществяване социално застъпничество пред институции и организации от името на клиентите си, които се нуждаят от помощ и не могат да защитават правата си;  познаване и ползване на  документацията, задължителна за институцията, към която се числи изпълняваната професия; познаване и ползване стандартите и критериите за извършване на изпълняваната социална дейност; информиране и насочване клиентите за техните права, както и за видовете социални услуги, които могат да получат; запознаване клиентите с типовете институции за социална работа и техните функции; познаване и спазване професионалната етика в социалната работа и др. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.

 

 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

 

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) и / или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

Характеристики на курса

 • Лекции 0
 • Тестове 0
 • Ученици 0
 • Оценки Да
Учебната програма е празна