Ветеринарен Техник

User Avatar
(0 мнения)
Free
ветеринарен техник

Ветеринарните техници изпълняват консултативни, диагностични, профилактични и терапевтични задачи в помощ на ветеринари. Те се грижат за животни по време на лечение, настаняване за стационарно лечение във ветеринарни клиники, помагат на ветеринари за извършване на процедури и операции.

Курсът е предназначен за хората, които се занимават или искат да се занимават с животновъдство. Завършилите курса придобиват знания, свързани със здравословното състояние на животните, дават препоръки за балансирано хранене и за спазване на хигиенните изисквания, свързани със здравословното състояние на животните. Познават основните ветеринарномедицински изисквания за защита и хуманно отношение към животните. Наблюдават поведението на животните и констатират отклонения в здравословното им състояние. Полагат грижи за болните и наранените животни. Познават биологичните особености и провеждат профилактика на различните видове заболявания при животните.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно познаване биологичните особености и провеждане на лечение и профилактика на различните видове животни; спазване на изискванията за хуманно отношение към животните; даване на препоръки за балансирано хранене и за спазване на хигиенните изисквания, свързани със здравословното състояние на животните; организиране на  репродуктивната дейност на животните и извършване на манипулациите, свързани с тази дейност; провеждане профилактика и лечение на животните, съобразно тяхното здравословно състояние; осигуряване на  условия за развъждане на животните, подбор на животни за разплод и за бракуване; проследяване на произхода и продуктивните качества на животните; извършване на идентификация на животните и въвежда данни в компютризираната информационна система за въвеждане на данни за идентифицираните животни, техните собственици и регистрираните животновъдни обекти.

Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението за професията „Ветеринарен техник“.

В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които  „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.

Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.

Курсът „Ветеринарен техник“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

 

Ветеринарният техник може да работи във :

-ферми, където полага грижи за лечение и профилактика на различни видове животни, във ветеринарни клиники, амбулатории, лаборатории.

-вивариуми, в лаборатории, обслужващи изследователските институти, университети, болници и други организации

-ветеринарните техници могат да се грижат за животните в зоологическите градини, както и за дивеча в резерватите или местата на тяхното естествено обитаване.

В своята работа те се ръководят от указанията и съветите на ветеринарния лекар и извършват дейностите под негов контрол

 

Основните трудови дейности на ветеринарния техник са свързани с:

 • извършване на манипулации, предписани от ветеринарния лекар, под чийто контрол работи;
 • вземане на проби за лабораторно изследване;
 • извършване на нормално и ортопедично подковаване;
 • полагане на грижи за естетичния вид на животните;
 • дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезодорация на животновъдни обекти и обекти за преработка на месо и мляко и девастация на пасища – след завършен специализиран курс;
 • първични и вторични прегледи на животните под контрола на ветеринарния лекар, без поставяне на окончателна диагноза;
 • изкуствено осеменяване на селскостопански и домашни животни;
 • дейности по селекция и репродукция в областта на изкуственото осеменяване по указание на контролните органи;
 • фиксиране на животни и прилагане на ветеринарномедицински препарати (ВМП) (подкожно, мускулно и венозно инжектиране на ВМП);
 • определяне на необходимите терапевтични методи при отделните болести, тяхното правилно използване за поставяне на точна диагноза и лечение;

 

Какви умения и познания ще са ви необходими:

Да поддържате конструктивни работни взаимоотношения, като проявявате съобразителност, гъвкавост, лоялност и дисциплинираност.

Способност да работите под напрежение;

Способност да се справяте с множество задачи;

Способност да работите като част от екип;

Добри организационни способности;

Да умеете да организирате дейността си;

Умения за бързо, адекватно и отговорно вземане на решения;

Да осъществявате ефективна комуникация с други лица и да поемате отговорност за своята работа;

Да поддържате конструктивни работни взаимоотношения, като проявявате съобразителност, гъвкавост, лоялност и дисциплинираност;

 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование (основно /само за част от професия/ ,средно, висше);
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионална квалификация” ( обр. 3-37 на МОН) и Свидетелство за професионална квалификация”  (обр.3-54 на МОН). И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

Характеристики на курса

 • Лекции 0
 • Тестове 0
 • Ученици 0
 • Оценки Да
Учебната програма е празна