Монтьор на транспортна техника

User Avatar
(0 мнения)
Free
Монтьор на транспортна техника

Обучаемите получават качествена професионална подготовка, която им дава възможност да усвоят необходимите знания и практически умения за работа в областта на управлението, поддръжката и ремонта на пътно – строителните машини и ДВГ.

 

Завършилите тази специалност ще могат да:

 • извършват диагностика и контрол на техническото състояние на транспортната техника;
 • извършват монтаж, демонтаж, центровка и регулировка на механизми, системи и агрегати на транспортната техника;
 • извършват техническо обслужване и ремонт на транспортната техника;
 • извършват безопасна експлоатация на пътно – строителната техника;

Обучението по тази професия е втора степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 660 часа.

Курсът „Пътностроителна техника“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Учебният план дава възможност:

Лицето, придобило втора степен на професионална квалификация по професията„Монтьор на транспортна техника, специалност Пътностроителна техника, да придобие допълнителна правоспособност за:

 • управление на МПС от категории “В” и “Ткт” съгласно изискванията на Наредба № 37 от 2002 г. на министъра на транспорта и съобщенията за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от 2002 г.);
 • машинист на пътностроителни машини съгласно изискванията на Правилника за добиване на правоспособност за машинисти (ДВ, бр. 20 от 1967 г.);
 • машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит, съгласно изискванията на Наредба № 1 за реда и условията за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика (ДВ, бр. 28 от 2002 г.).
 • На избор (един от двата варианта) на учебни предмети с общ хорариум 60 учебни часа от раздел Б – Избираема професионална подготовка, в зависимост от желанието и/или специфичните потребности на обучаемия/заявителя на обучението.

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят в:

Автосервизи;

Фирми за пътно поддържане;

Фирми –вносители на пътно строителни машини ;

Фирми, изпълняващи дейности свързани със строеж на пътища;

Собствена фирма за ремонт на пътно строителни машини;

 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец;

 

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

Характеристики на курса

 • Лекции 0
 • Тестове 0
 • Ученици 0
 • Оценки Да
Учебната програма е празна