Техник на транспортна техника

User Avatar
(0 мнения)
Free
Техник на транспортна техника

1. Автотранспортна техника

Техник по транспортна техника

Професия „Техник по транспортна техника“ , специалност „Автотранспортна техника“ е изключително актуална и с широко практическо приложение.

Обучаемите получават качествена професионална подготовка и усвояват конструктивните особености, производството, техническото обслужване, експлоатацията и ремонта на автотранспортната техника.

Завършилите тази специалност ще могат да:

 • извършват диагностика и контрол на техническото състояние на транспортната техника;
 • планират, организират, контролират и извършват техническо обслужване на транспортна техника;
 • организират, контролират и извършват монтаж, демонтаж, центровка и регулировка на механизми, системи и агрегати на транспортната техника;
 • планират, организират, контролират и извършват ремонт на транспортна техника;
 • планират, организират, контролират и извършват безопасна експлоатация на транспортна техника;
 • участва в управлението на автотранспортното предприятие;

Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.

Курсът „Автотранспортна техника“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

 

Учебният план дава възможност:

 • Лицето, придобило трета степен на професионална квалификация по професията

„Техник по транспортна техника“, специалност „Автотранспортна техника“, може да придобие допълнителна правоспособност за управление на МПС от категория „В” съгласно изискванията на Наредба № 37 от 2002 г. на министъра на транспорта и съобщенията за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение;

 • За придобиване на допълнителна правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията, издадена от Министерството на образованието и науката (ДВ. бр.37 от 05.05.2006 г.) и Наредба № 10 от 07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари;
 • На избор (един от трите варианта) на учебен предмет с общ хорариум 60 учебни часа от раздел Б – Избираема професионална подготовка, в зависимост от желанието и/или специфичните потребности на обучаемия/заявителя на обучението.

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят в:

Автосервизи;

Пътна помощ;

Автосалони;

Фирми, изпълняващи дейности свързани с автомобилния транспорт

Собствена фирма за ремонт на моторни превозни средства

Техник на транспортна техника

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование (основно /само за част от професия/ ,средно, висше);
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионална квалификация” ( обр. 3-37 на МОН) и Свидетелство за правоспособност”  (обр.3-114 на МОН). И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

 2. Пътностроителна техника

Обучаемите получават качествена професионална подготовка и усвояват конструктивните особености, производството, техническото обслужване, експлоатацията и ремонта на пътно – строителна техника.

 

Завършилите тази специалност ще могат да:

 • извършват диагностика и контрол на техническото състояние на транспортната техника;
 • планират, организират, контролират и извършват техническо обслужване на транспортна техника;
 • организират, контролират и извършват монтаж, демонтаж, центровка и регулировка на механизми, системи и агрегати на транспортната техника;
 • планират, организират, контролират и извършват ремонт на транспортна техника;
 • планират, организират, контролират и извършват безопасна експлоатация на транспортна техника;
 • участват в управлението на транспортно предприятие;
 • осъществяват диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на пътно – строителна техника

Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.

Курсът „Пътностроителна техника“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Учебният план дава възможност:

 • Лицето, придобило трета степен на професионална квалификация по професията „Техник по        транспортна техника, специалност Пътно – строителна техника, да придобие допълнителна правоспособност за:
 • управление на МПС от категории “В” и “Ткт” съгласно изискванията на Наредба № 37 от 2002 г. на министъра на транспорта и съобщенията за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение ;
 • машинист на пътностроителни машини съгласно изискванията на Правилника за добиване на правоспособност за машинисти (ДВ, бр. 20 от 1967 г.);
 • машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит, съгласно изискванията на Наредба № 1 за реда и условията за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика (ДВ, бр. 28 от 2002 г.).
 • На избор (един от двата варианта) на учебни предмети с общ хорариум 60 учебни часа от раздел Б – Избираема професионална подготовка, в зависимост от желанието и/или специфичните потребности на обучаемия/заявителя на обучението.

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят в:

Автосервизи;

Фирми за пътно поддържане;

Фирми –вносители на пътно строителни машини;

Фирми, изпълняващи дейности свързани със строеж на пътища;

Собствена фирма за ремонт на пътно строителни машини;

 

Необходими документи за записване в курс:

 • копие от диплома за завършено образование (основно /само за част от професия/ ,средно, висше);
 • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • медицинско свидетелство;
 • снимки паспортен формат – 2 бр.;
 • заявление по образец

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионална квалификация” ( обр. 3-37 на МОН) и „ Свидетелство за професионална квалификация”  (обр.3-54 на МОН). И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

Характеристики на курса

 • Лекции 0
 • Тестове 0
 • Ученици 0
 • Оценки Да
Учебната програма е празна