Техник растениевъд

User Avatar
(0 мнения)
Free
техник растениевъд

1. Зеленчукопроизводство

Зеленчукопроизводство е важен подотрасъл на земеделското производство. Приложната наука Зеленчукопроизводство изучава ботаническите особености и биологичните изисквания, видовото и сортовото разнообразие на всяка зеленчукова култура, както и технологиите на отглеждане при тези култури. Всички съвременни зеленчуци произхождат от диви растения. Хилядолетното им отглеждане при различни екологични условия и с различни агротехнически методи довежда до голямо разнообразие на сортовете от един и същ вид зеленчук, които често пъти коренно се различават по морфологични белези, вкусови и хранителни качества.
За да можете успешно да работите в сферата на Зеленчукопроизводството е необходимо да притежавате набор от знания и умения. Необходимо е да имате познания, относно основите на земеделието и основните закони, свързани с него, факторите за живота на растенията, добива на селскостопанската енергетика, финансите и финансовата политика, с който трябва да сте добре запознати.
Изберете най – доброто, изберете Нас!
В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.
Материята в курса е съобразена с държавните образователни изисквания и съвременните технологии, даващи гаранция, че ще Ви бъде преподаден учебен материал, актуален към днешна дата.
Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.
Курсът „Зеленчукопроизводство“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно разпознаването на основните типове почви и определя плодородието им; съставяне на правилни сеитбообръщения при отглеждане на земеделски култури; отглеждане на земеделски култури в култивационни съоръжения; произвеждане, апробиране и окачествяване на посевен и посадъчен материал; извършване на първична обработка и съхранение на земеделските продукти в съответствие с изискванията; контролиране спазването на разходните норми; определяне на икономическата ефективност от отглеждането на земеделски култури; организиране внедряването на нови машини и технологии в земеделското производство. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.
Основните трудови дейности са свързани с:
Разпознаването на зеленчуковите култури по семена и основните им ботанически части;
Приготвяне на субстрати и почвени смески;
Произвеждане разсад в парници, оранжерии, тунели и открити лехи;
Полагане на грижи за разсада до изнасянето му на открито;
Съставяне на зеленчукови и специални сеитбообръщения;
Произвеждане на зеленчукови култури при спазване на технологичните изисквания;
Познаване и прилагане профилиране на почвата в култивационни съоръжения – парници, полиетиленови тунели, полиетиленови и стоманено – стъклени орънжерии;
Спазване на специфичните изисквания при сеитба и разсаждане на зеленчукови култури в култивационни съоръжения и поддържане на необходимия температурен режим в култивационните съоръжения;
Познаване и прилагане сроковете и начините за прибиране, сортиране, транспортиране и съхраняване на готовата продукция.

Необходими документи за записване в курс:
 копие от диплома за завършено образование;
 копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 медицинско свидетелство;
 снимки паспортен формат – 2 бр.;
 заявление по образец;

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

2. Полевъдство

В земеделското стопанство се осъществяват един или няколко производствени процеса. Под производствен процес се разбира съвкупност от свързани помежду си технологически, биологични, физиологически, химични, работни и други процеси, които осигуряват получаването на земеделски продукти. Тези процеси най – често протичат под въздействието на разнообразни природни и климатични фактори, които влияят върху начините на тяхното осъществяване и интензивността им. Отрязъкът от време, през който протича един производствен процес, се нарича производствен цикъл. В полевъдството това е времето от предсеитбената подготовка на почвата и сеитбата до прибирането на реколтата.
За да можете успешно да работите в сферата на Полевъдството е необходимо да притежавате набор от знания и умения. Необходимо е да имате познания, относно основите на земеделието и основните закони, свързани с него, факторите за живота на растенията, добива на селскостопанската енергетика, финансите и финансовата политика, с който трябва да сте добре запознати.
Изберете най – доброто, изберете Нас!
В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.
Материята в курса е съобразена с държавните образователни изисквания и съвременните технологии, даващи гаранция, че ще ви бъде преподаден учебен материал, актуален към днешна дата.
Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.
Курсът „Полевъдство“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно разпознаването на основните типове почви и определя плодородието им; съставяне на правилни сеитбообръщения при отглеждане на земеделски култури; отглеждане на земеделски култури в култивационни съоръжения; произвеждане, апробиране и окачествяване на посевен и посадъчен материал; извършване на първична обработка и съхранение на земеделските продукти в съответствие с изискванията; контролиране спазването на разходните норми; определяне на икономическата ефективност от отглеждането на земеделски култури; организиране внедряването на нови машини и технологии в земеделското производство. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.

Основните трудови дейности са свързани с:
Разпознаване на полските култури по семена и основните им ботанически части;
Разпознаване на основните вегетационни фази от развитието на полските култури;
Познаване на изискванията към климатичните и почвените показатели през отделните фази от развитието им.
Съставяне на полски, фуражни и специални сеитбообръщения;
Организиране работата на машините по подготовка на площите за сеитба в зависимост от вида на културата, плевелната растителност и влажността на почвата;
Контрол на качеството на подготовка на площите, посевните норми и сроковете за провеждането на агротехнически мероприятия;
Определяне необходимостта на торене, напояване и растителнозащитни мероприятия и срокове за тяхното извършване.
Избиране и агрегатиране техниката за извършване на механизирана обработка при отглеждане на полските култури.

Необходими документи за записване в курс:
 копие от диплома за завършено образование;
 копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 медицинско свидетелство;
 снимки паспортен формат – 2 бр.;
 заявление по образец;

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

3. Трайни насаждения
Под трайни насаждения се разбират всички насаждения в земеделското стопанство с трайност и използваемост повече от една година, като: лозя, овощни, черничеви, розови и др. градини, изкуствени ливади (с люцерна и др.), гори, ягодови насаждения, паркове и пр.
Организацията на производството на трайни насаждения коренно се отличава от другите отрасли. Трайните насаждения се отличават с някой особености. Това са многогодишния период на създаване и плододаване, почвените и климатични условия, несъвпадение на производствения с възпроизводствения процес. Териториалното разположение на овошките и лозята зависи от сорта, вида, срока на узряване, технологията на узряване. Важно е да се избере подходящ терен и правилно да се оформят блоковете.
За да можете успешно да работите в сферата на Трайни насаждения е необходимо да притежавате набор от знания и умения. Необходимо е да имате познания, относно основите на земеделието и основните закони, свързани с него, факторите за живота на растенията, добива на селскостопанската енергетика, финансите и финансовата политика, с който трябва да сте добре запознати.
Изберете най – доброто, изберете Нас!
В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.
Материята в курса е съобразена с държавните образователни изисквания и съвременните технологии, даващи гаранция, че ще ви бъде преподаден учебен материал, актуален към днешна дата.
Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.
Курсът „Трайни насаждения“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно разпознаването на основните типове почви и определя плодородието им; съставяне на правилни сеитбообръщения при отглеждане на земеделски култури; отглеждане на земеделски култури в култивационни съоръжения; произвеждане, апробиране и окачествяване на посевен и посадъчен материал; извършване на първична обработка и съхранение на земеделските продукти в съответствие с изискванията; контролиране спазването на разходните норми; определяне на икономическата ефективност от отглеждането на земеделски култури; организиране внедряването на нови машини и технологии в земеделското производство. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.
Основните трудови дейности са свързани с:
Размножаване на основните видове – разпознаване на овощните видове по семената, растенията и плодовете; разпознаване на сортовете лози по основните им ботанически белези; извършване помологична класификация на овощните растения и ягодоплодните култури; извършване на ампелографска характеристика на сортовете; описване и определяне вегетационните фази при овощните видове и лозата; познаване и определяне периодите на покой при овощните видове и лозата и др.;
Размножаване лозовата култура – познаване и извършване производството на лозов посадъчен материал – производство на подложки, събиране на резници за калеми, облагородяване, стратифициране, вкореняване; прилагане на сроковете и начините за изваждане, сортиране, окачествяване и съхраняване на младите лозички;
Създаване на овощни и лозови насаждения – избиране и подготвяне на мястото за ново овощно насаждение и ново лозе чрез риголване, подравняване, торене, профилиране, маркиране; избиране на оптимални схеми, форми и разстояния на засаждане на овощните дръвчета или млади лозички ;
Полагане грижи за млади и плододаващи овощни и лозови насаждения – познаване и описване на периодите в жизнения цикъл на овощните видове и лозата; познаване и прилагане на необходимите грижи през младенческия период на растенията в овощните градини и лозята; прилага оптимална обработка на почвата; извършване на торене и напояване според изискванията на културата и типа на почвата; провеждне на необходимите растителнозащитни мероприятия; познаване и извършване на специфичните вегетационни резитби при овощните видове и лозата, както и правилната зимна резитба на овощните видове и лозата;

Необходими документи за записване в курс:
 копие от диплома за завършено образование;
 копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 медицинско свидетелство;
 снимки паспортен формат – 2 бр.;
 заявление по образец;

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

4. Растителна защита и агрохимия
Специалността „ Растителна защита и агрохимия “ дава на курсистите знания, умения и компетентност в извеждането на борбата с неприятели, болести и плевели по културните растения. Тя е популярна в университетите на страните от Европейския съюз като „растителна медицина”. Това я прави изключително актуална, значима и атрактивна.
Специалността съчетава широка фундаментална агрономическа и научно приложна подготовка по растителна защита и агрохимия. Завършилите могат да консултират, ръководят, организират и контролират опазването на земеделските култури от болести, неприятели и плевели на базата на задълбочени знания за тяхната биология, екология и съвременните екологосъобразни методи за борба; притежават умения за организиране и провеждане на фитосанитарен мониторинг; умело прилагат всички съвременни методи с цел ограничаване на употребата на пестициди; в максимална степен използват биологични препарати и други алтернативни средства, толерантни към полезните видове насекоми.
За да можете успешно да работите в сферата на Растителна защита и агрохимия е необходимо да притежавате набор от знания и умения. Необходимо е да имате познания, относно основите на земеделието и основните закони, свързани с него, факторите за живота на растенията, добива на селскостопанската енергетика, финансите и финансовата политика, с който трябва да сте добре запознати.
Изберете най – доброто, изберете Нас!
В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.
Материята в курса е съобразена с държавните образователни изисквания и съвременните технологии, даващи гаранция, че ще ви бъде преподаден учебен материал, актуален към днешна дата.
Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.
Курсът „Растителна защита и агрохимия“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно разпознаването на основните типове почви и определя плодородието им; съставяне на правилни сеитбообръщения при отглеждане на земеделски култури; отглеждане на земеделски култури в култивационни съоръжения; произвеждане, апробиране и окачествяване на посевен и посадъчен материал; извършване на първична обработка и съхранение на земеделските продукти в съответствие с изискванията; контролиране спазването на разходните норми; определяне на икономическата ефективност от отглеждането на земеделски култури; организиране внедряването на нови машини и технологии в земеделското производство. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.
Основните трудови дейности са свързани с:
Разпознаването на видовете торове и начините за торене – познаване и описване съдържанието и съотношението на хранителните елементи в основните типове почви и механизма на постъпване на хранителните елементи в растението; познаване на динамиката на хранителните елементи и условията и условията за усвояването им от растенията и почвената реакция, активната, обменната и потенциалната киселинност, алкалността и буферността на почвата; вземане и анализиране почвени проби за определяне на запасеността на растенията с хранителни вещества; изчисляване на торовите норми според изискванията на културата и активното вещество в тора; извършване подготовка за работа на тор – внасящите машини.
Водене на борба с плевелите – разпознаване и класифициране на плевелите; извършване на първично картиране на заплевеляването; познаване и прилагане на методите за защита на плевелите ( предпазни и агротехнически мероприятия ); познаване и прилагане на методите за химична и биологична борба с плевелите; организиране и участване в третирането с хербициден разтвор при спазване на изискванията на безопасност;
Водене на борба с болестите – разпознаване и квалифициране неприятелите според морфологията им и типа повреда по растенията; определяне на икономическия праг на вредност от плътността на даден неприятел; познаване и прилагане на методите за защита от неприятелите ( агротехнически мероприятия, механична борба ), за химична и биологична борба с неприятелите; организиране и участие в третирането с инсектициден разтвор при спазване на изискванията за безопасност.

Необходими документи за записване в курс:
 копие от диплома за завършено образование;
 копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 медицинско свидетелство;
 снимки паспортен формат – 2 бр.;
 заявление по образец;

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

Характеристики на курса

  • Лекции 0
  • Тестове 0
  • Ученици 0
  • Оценки Да
Учебната програма е празна