Техник растениевъд

User Avatar
(0 мнения)
Free
техник растениевъд

1. Зеленчукопроизводство

Зеленчукопроизводство е важен подотрасъл на земеделското производство. Приложната наука Зеленчукопроизводство изучава ботаническите особености и биологичните изисквания, видовото и сортовото разнообразие на всяка зеленчукова култура, както и технологиите на отглеждане при тези култури. Всички съвременни зеленчуци произхождат от диви растения. Хилядолетното им отглеждане при различни екологични условия и с различни агротехнически методи довежда до голямо разнообразие на сортовете от един и същ вид зеленчук, които често пъти коренно се различават по морфологични белези, вкусови и хранителни качества.
За да можете успешно да работите в сферата на Зеленчукопроизводството е необходимо да притежавате набор от знания и умения. Необходимо е да имате познания, относно основите на земеделието и основните закони, свързани с него, факторите за живота на растенията, добива на селскостопанската енергетика, финансите и финансовата политика, с който трябва да сте добре запознати.
Изберете най – доброто, изберете Нас!
В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.
Материята в курса е съобразена с държавните образователни изисквания и съвременните технологии, даващи гаранция, че ще Ви бъде преподаден учебен материал, актуален към днешна дата.
Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.
Курсът „Зеленчукопроизводство“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно разпознаването на основните типове почви и определя плодородието им; съставяне на правилни сеитбообръщения при отглеждане на земеделски култури; отглеждане на земеделски култури в култивационни съоръжения; произвеждане, апробиране и окачествяване на посевен и посадъчен материал; извършване на първична обработка и съхранение на земеделските продукти в съответствие с изискванията; контролиране спазването на разходните норми; определяне на икономическата ефективност от отглеждането на земеделски култури; организиране внедряването на нови машини и технологии в земеделското производство. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.
Основните трудови дейности са свързани с:
Разпознаването на зеленчуковите култури по семена и основните им ботанически части;
Приготвяне на субстрати и почвени смески;
Произвеждане разсад в парници, оранжерии, тунели и открити лехи;
Полагане на грижи за разсада до изнасянето му на открито;
Съставяне на зеленчукови и специални сеитбообръщения;
Произвеждане на зеленчукови култури при спазване на технологичните изисквания;
Познаване и прилагане профилиране на почвата в култивационни съоръжения – парници, полиетиленови тунели, полиетиленови и стоманено – стъклени орънжерии;
Спазване на специфичните изисквания при сеитба и разсаждане на зеленчукови култури в култивационни съоръжения и поддържане на необходимия температурен режим в култивационните съоръжения;
Познаване и прилагане сроковете и начините за прибиране, сортиране, транспортиране и съхраняване на готовата продукция.

Необходими документи за записване в курс:
 копие от диплома за завършено образование;
 копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 медицинско свидетелство;
 снимки паспортен формат – 2 бр.;
 заявление по образец;

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

2. Полевъдство

В земеделското стопанство се осъществяват един или няколко производствени процеса. Под производствен процес се разбира съвкупност от свързани помежду си технологически, биологични, физиологически, химични, работни и други процеси, които осигуряват получаването на земеделски продукти. Тези процеси най – често протичат под въздействието на разнообразни природни и климатични фактори, които влияят върху начините на тяхното осъществяване и интензивността им. Отрязъкът от време, през който протича един производствен процес, се нарича производствен цикъл. В полевъдството това е времето от предсеитбената подготовка на почвата и сеитбата до прибирането на реколтата.
За да можете успешно да работите в сферата на Полевъдството е необходимо да притежавате набор от знания и умения. Необходимо е да имате познания, относно основите на земеделието и основните закони, свързани с него, факторите за живота на растенията, добива на селскостопанската енергетика, финансите и финансовата политика, с който трябва да сте добре запознати.
Изберете най – доброто, изберете Нас!
В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.
Материята в курса е съобразена с държавните образователни изисквания и съвременните технологии, даващи гаранция, че ще ви бъде преподаден учебен материал, актуален към днешна дата.
Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.
Курсът „Полевъдство“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно разпознаването на основните типове почви и определя плодородието им; съставяне на правилни сеитбообръщения при отглеждане на земеделски култури; отглеждане на земеделски култури в култивационни съоръжения; произвеждане, апробиране и окачествяване на посевен и посадъчен материал; извършване на първична обработка и съхранение на земеделските продукти в съответствие с изискванията; контролиране спазването на разходните норми; определяне на икономическата ефективност от отглеждането на земеделски култури; организиране внедряването на нови машини и технологии в земеделското производство. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.

Основните трудови дейности са свързани с:
Разпознаване на полските култури по семена и основните им ботанически части;
Разпознаване на основните вегетационни фази от развитието на полските култури;
Познаване на изискванията към климатичните и почвените показатели през отделните фази от развитието им.
Съставяне на полски, фуражни и специални сеитбообръщения;
Организиране работата на машините по подготовка на площите за сеитба в зависимост от вида на културата, плевелната растителност и влажността на почвата;
Контрол на качеството на подготовка на площите, посевните норми и сроковете за провеждането на агротехнически мероприятия;
Определяне необходимостта на торене, напояване и растителнозащитни мероприятия и срокове за тяхното извършване.
Избиране и агрегатиране техниката за извършване на механизирана обработка при отглеждане на полските култури.

Необходими документи за записване в курс:
 копие от диплома за завършено образование;
 копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 медицинско свидетелство;
 снимки паспортен формат – 2 бр.;
 заявление по образец;

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

3. Трайни насаждения
Под трайни насаждения се разбират всички насаждения в земеделското стопанство с трайност и използваемост повече от една година, като: лозя, овощни, черничеви, розови и др. градини, изкуствени ливади (с люцерна и др.), гори, ягодови насаждения, паркове и пр.
Организацията на производството на трайни насаждения коренно се отличава от другите отрасли. Трайните насаждения се отличават с някой особености. Това са многогодишния период на създаване и плододаване, почвените и климатични условия, несъвпадение на производствения с възпроизводствения процес. Териториалното разположение на овошките и лозята зависи от сорта, вида, срока на узряване, технологията на узряване. Важно е да се избере подходящ терен и правилно да се оформят блоковете.
За да можете успешно да работите в сферата на Трайни насаждения е необходимо да притежавате набор от знания и умения. Необходимо е да имате познания, относно основите на земеделието и основните закони, свързани с него, факторите за живота на растенията, добива на селскостопанската енергетика, финансите и финансовата политика, с който трябва да сте добре запознати.
Изберете най – доброто, изберете Нас!
В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.
Материята в курса е съобразена с държавните образователни изисквания и съвременните технологии, даващи гаранция, че ще ви бъде преподаден учебен материал, актуален към днешна дата.
Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.
Курсът „Трайни насаждения“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно разпознаването на основните типове почви и определя плодородието им; съставяне на правилни сеитбообръщения при отглеждане на земеделски култури; отглеждане на земеделски култури в култивационни съоръжения; произвеждане, апробиране и окачествяване на посевен и посадъчен материал; извършване на първична обработка и съхранение на земеделските продукти в съответствие с изискванията; контролиране спазването на разходните норми; определяне на икономическата ефективност от отглеждането на земеделски култури; организиране внедряването на нови машини и технологии в земеделското производство. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.
Основните трудови дейности са свързани с:
Размножаване на основните видове – разпознаване на овощните видове по семената, растенията и плодовете; разпознаване на сортовете лози по основните им ботанически белези; извършване помологична класификация на овощните растения и ягодоплодните култури; извършване на ампелографска характеристика на сортовете; описване и определяне вегетационните фази при овощните видове и лозата; познаване и определяне периодите на покой при овощните видове и лозата и др.;
Размножаване лозовата култура – познаване и извършване производството на лозов посадъчен материал – производство на подложки, събиране на резници за калеми, облагородяване, стратифициране, вкореняване; прилагане на сроковете и начините за изваждане, сортиране, окачествяване и съхраняване на младите лозички;
Създаване на овощни и лозови насаждения – избиране и подготвяне на мястото за ново овощно насаждение и ново лозе чрез риголване, подравняване, торене, профилиране, маркиране; избиране на оптимални схеми, форми и разстояния на засаждане на овощните дръвчета или млади лозички ;
Полагане грижи за млади и плододаващи овощни и лозови насаждения – познаване и описване на периодите в жизнения цикъл на овощните видове и лозата; познаване и прилагане на необходимите грижи през младенческия период на растенията в овощните градини и лозята; прилага оптимална обработка на почвата; извършване на торене и напояване според изискванията на културата и типа на почвата; провеждне на необходимите растителнозащитни мероприятия; познаване и извършване на специфичните вегетационни резитби при овощните видове и лозата, както и правилната зимна резитба на овощните видове и лозата;

Необходими документи за записване в курс:
 копие от диплома за завършено образование;
 копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 медицинско свидетелство;
 снимки паспортен формат – 2 бр.;
 заявление по образец;

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

4. Растителна защита и агрохимия
Специалността „ Растителна защита и агрохимия “ дава на курсистите знания, умения и компетентност в извеждането на борбата с неприятели, болести и плевели по културните растения. Тя е популярна в университетите на страните от Европейския съюз като „растителна медицина”. Това я прави изключително актуална, значима и атрактивна.
Специалността съчетава широка фундаментална агрономическа и научно приложна подготовка по растителна защита и агрохимия. Завършилите могат да консултират, ръководят, организират и контролират опазването на земеделските култури от болести, неприятели и плевели на базата на задълбочени знания за тяхната биология, екология и съвременните екологосъобразни методи за борба; притежават умения за организиране и провеждане на фитосанитарен мониторинг; умело прилагат всички съвременни методи с цел ограничаване на употребата на пестициди; в максимална степен използват биологични препарати и други алтернативни средства, толерантни към полезните видове насекоми.
За да можете успешно да работите в сферата на Растителна защита и агрохимия е необходимо да притежавате набор от знания и умения. Необходимо е да имате познания, относно основите на земеделието и основните закони, свързани с него, факторите за живота на растенията, добива на селскостопанската енергетика, финансите и финансовата политика, с който трябва да сте добре запознати.
Изберете най – доброто, изберете Нас!
В център за професионално обучение „ Есперанса 09“ ще получите най – добрата подготовка, която се провежда в специализирани кабинети по теория и практика с богата материална база от квалифицирани преподаватели. Важно място в обучението заемат учебните и производствените практики, които се провеждат в базови фирми, с които „Есперанса 09 “ ЕООД си сътрудничи.
Материята в курса е съобразена с държавните образователни изисквания и съвременните технологии, даващи гаранция, че ще ви бъде преподаден учебен материал, актуален към днешна дата.
Обучението по тази професия е трета степен на професионална квалификация и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения. Общият брой часове са 960 часа.
Курсът „Растителна защита и агрохимия“ е изготвен от професионалисти, които разполагат с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията, поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Записвайки се при нас, Вие ще получите знания, относно разпознаването на основните типове почви и определя плодородието им; съставяне на правилни сеитбообръщения при отглеждане на земеделски култури; отглеждане на земеделски култури в култивационни съоръжения; произвеждане, апробиране и окачествяване на посевен и посадъчен материал; извършване на първична обработка и съхранение на земеделските продукти в съответствие с изискванията; контролиране спазването на разходните норми; определяне на икономическата ефективност от отглеждането на земеделски култури; организиране внедряването на нови машини и технологии в земеделското производство. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението Ви.
Основните трудови дейности са свързани с:
Разпознаването на видовете торове и начините за торене – познаване и описване съдържанието и съотношението на хранителните елементи в основните типове почви и механизма на постъпване на хранителните елементи в растението; познаване на динамиката на хранителните елементи и условията и условията за усвояването им от растенията и почвената реакция, активната, обменната и потенциалната киселинност, алкалността и буферността на почвата; вземане и анализиране почвени проби за определяне на запасеността на растенията с хранителни вещества; изчисляване на торовите норми според изискванията на културата и активното вещество в тора; извършване подготовка за работа на тор – внасящите машини.
Водене на борба с плевелите – разпознаване и класифициране на плевелите; извършване на първично картиране на заплевеляването; познаване и прилагане на методите за защита на плевелите ( предпазни и агротехнически мероприятия ); познаване и прилагане на методите за химична и биологична борба с плевелите; организиране и участване в третирането с хербициден разтвор при спазване на изискванията на безопасност;
Водене на борба с болестите – разпознаване и квалифициране неприятелите според морфологията им и типа повреда по растенията; определяне на икономическия праг на вредност от плътността на даден неприятел; познаване и прилагане на методите за защита от неприятелите ( агротехнически мероприятия, механична борба ), за химична и биологична борба с неприятелите; организиране и участие в третирането с инсектициден разтвор при спазване на изискванията за безопасност.

Необходими документи за записване в курс:
 копие от диплома за завършено образование;
 копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 медицинско свидетелство;
 снимки паспортен формат – 2 бр.;
 заявление по образец;

След проведен изпит, на успешно завършилите издаваме : „Удостоверение за професионално обучение” ( обр. 3-37 на МОН) или „Свидетелство за професионална квалификация” ( обр. 3-54 на МОН) .И двата документа са валидни в страните от ЕС след съответния превод и легализация.

Обучението по тази специалност в център за професионално обучение „Есперанса 09 “ ЕООД ще Ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

Характеристики на курса

  • Лекции 0
  • Тестове 0
  • Ученици 0
  • Оценки Да
Учебната програма е празна

Ние използваме бисквитки, за да ви дадем най-доброто онлайн изживяване. С приемането си приемате използването на бисквитки в съответствие с нашата политика за бисквитки.

Privacy Settings saved!
Настройки на поверителност

Когато посещавате уеб сайт, той може да съхранява или извлича информация във вашия браузър, най-вече под формата на бисквитки. Контролирайте личните си бисквитки тук.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Тези бисквитки са нужни за пълното функциониране на уебсайта ни:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services